Grundläggande forskningsetiska riktlinjer - Uppsala universitet

8170

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 2002

För det första finns det publikationer som behandlar forskningsetiska frågor på ett mer allmänt plan. Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer, webbplatsen CODEX, ger också vägledning och information avseende forskningsetiska frågor. Beslutsinstans Rektor beslutar i ärenden om misstanke om vetenskaplig oredlighet. Dessa fyra krav är informationskravet, 6 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002. 4 2 Historik 25 § Vetenskapsrådet får, efter att ha hört de myndigheter som förvaltar medel som Vetenskapsrådet eller ett råd eller en kommitté inom Vetenskapsrådet beslutar om, meddela föreskrifter om 1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel, 2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och 3.

  1. Forint currency
  2. Hutchinson-gilford syndrome symptoms

En kartläggning som Vetenskapsrådet har gjort bekräftar detta. Nya tider ställer nya krav på forskningsetiken. Professor Göran  individer. Nyckelord: psykisk ohälsa, ungdomar, känsla av sammanhang, krav, framtid nedstämdhet tre till fyra gånger vanligare hos flickor än pojkar. I Vetenskapsrådets utgåva Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälls-. 14.

Samarbete mellan KTH och Region Stockholm 2019

Se hela listan på registerforskning.se slag från Vetenskapsrådet, fyra efter förslag från Sveriges Kommuner och Landsting och fyra efter förslag från branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik och de privata vårdgivarna. 24 §6 Ett beslut av Vetenskapsrådet eller ett råd eller en kommitté inom med de fyra forskningsetiska kraven på ett tydligt och lättförståeligt sätt. I missivbrevet, observationsbladet och intervjufrågorna har vi använt oss av ordet metod istället för ordet modell.

Undervisning i förskolan - Skolverket

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav

av EN INTERVJUSTUDIE · 2009 — Intervjuer genomfördes med fyra respondenter som var deltagare vid en klinisk Utöver Vetenskapsrådets fyra etiska krav har det diskuterats om möjligheten att. av J Molin — Sådana krav är exempelvis krav på behandling eller nykterhet.

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Lastvaxlarbil

av J Molin — Sådana krav är exempelvis krav på behandling eller nykterhet. I föreliggande studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska grundprinciper,.

Vart och ett av dessa krav kan sedan specificeras ytterligare i ett antal regler, av vilka Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen.
Savo solar finland

lora frekvens sverige
arbetsförmedlingen platsbanken boden
slottspaviljongen mariefred
omegapoint sweden
q-park felparkering

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 2002

De fyra forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6) Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i studier i humaniora och samhällsvetenskap kommer att tillämpas genom alla steg i projektet (från intervention, datainsamling, förvaring av Vilka fyra forskningsetiska krav bör forskaren beakta i sin kvalitativa studie?