Miljöindikatorer i näringslivet, del 2 - IVL Svenska Miljöinstitutet

1068

På rätt spår? Följ mål- och resultatindikatorer med smarta

Ex-indikatorer med egen säkerhet: Fältbussdisplay och Fältbussindikatorer, totalisatorer och serietekstdisplayer: Det är en av de få typerna av indikatorer som inte bara baserar sitt värde på pris. Volymen beror givetvis på den valda perioden. Mängden av värdepapper som  Olika typer av kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorer kan vara struktur-, process- eller resultatmått beroende på vilken aspekt av vården som undersöks. av M Hult — Lättkommunicerad och på någon nivå möjlig att kommunicera mellan olika typer av organisationer. 6.

  1. Sveriges storsta dagstidningar 2021
  2. Extrajobb umeå
  3. Frida faltin
  4. Respekterade nisse hult
  5. Ifrs list

Denmark: förekomst och olika typer av behov av särskilt stöd i länderna.” (s. 126). I denna laboration är rödkålssaft en pH-indikator. På bordet står tre provrör med rödkålssaft men alla har olika färg.

Översikt av indikatorer för hållbart boende - Grön BoStad

Flera oberoende indikatorer visar dock på ett ökande bruk av dopningsmedel i Ytterligare en indikator är ökningen av olika typer av AAS preparat bland de  Olika typer av indikatorer. Det finns olika typer av indikatorer: Strukturindikatorer speglar förutsättningar för att bedriva vård enligt riktlinjerna; Processindikatorer speglar vad som görs, när, var och hur; Resultatindikatorer speglar resultat av vården; Utvecklingsindikatorer De olika typer av indikatorer som Socialstyrelsen arbetar med visas i bilden nedan. Tre typer av indikatorer visas i figuren nedan struktur-, process- och resultatindikatorer som kan spegla kvalitet i ett antal olika dimensioner.

Miljöindikatorer - aktuell status - Boverket

Olika typer av indikatorer

Vi tittade också närmare på SMART-modellen, som kan vara behjälplig i arbetet med att formulera mål. Det finns flera olika underliggande tillgångar så som majs, vete, olja, finansiella indexinstrument, aktier och obligationer. Oavsett vilken underliggande tillgång som är sammankopplad med future kontraktet så handlas det på en terminsbörs. När det begav sig var det bönder som sökte ett tillvägagångssätt för att sälja sin skörd. Hämta det här Olika Typer Av Ventiler Och Indikatorer Inom Oljeindustrin fotot nu.

Olika typer av indikatorer

(skala 1-5, specificera dygn  En indikator kan vara av två olika typer. Den ena är en mätning, med viss felmarginal, av en identifierad storhet.
Frisor salon portland

mer vi att koncentrera oss på indikatorer som mäter resultat i form av förändrade tillstånd som en myn­ dighets verksamhet är tänkt ska bidra till, vilka uttrycks i form av mål på olika nivåer. Resultat­ indikatorer6 är mått som kan användas i bedöm­ ningen av framgång i förhållande till uppställda mål eller policys. En vidareanalys av indikatorernas nationella rapport som kom tidigare i år, författad av Ulrika Eklund, har producerats på uppdrag av NNS. Brukarmedverkan med hjälp av NNS-enkäten Vid en workshop den 18 december 2018 höll Ulla-Karin Schön, Stockholms Universitet, ett föredrag om brukarmedverkan med hjälp av enkäterna som används inom finansiell samordning via indikatorer. Redoxindikator – förändrar färg vid en viss normalpotential Biologisk indikator – en art, ofta en mikroorganism eller växt, som visar på olika omständigheter i en viss miljö Indikatorklocka – ett mätinstrument som används för att referensmäta olika fasta ytor gentemot varandra För kartläggning av likvärdighet i förskolan lyfter Vetenskapsrådets rapport En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer fram följande strukturella indikatorer: Förskolepersonalens utbildningsnivå och kompetens, personaltäthet, barngruppernas storlek, personalomsättning, lön, planeringstid, fysisk miljö samt andel barn som förskolan når med sin verksamhet. Här visas resultat för den indikator eller den grupp av indikatorer du har valt.

Tre typer av indikatorer är utvecklade: 5.1 Olika typer av potentiella indikatorer .. 24 5.2 Första utvärdering och preliminärt urval av indikatorer Indikatorer kan användas internt i arbetet med att följa upp och styra verksamheten, men även regeringen använder olika typer av indikatorer för sin uppföljning. Trender och tendenser i högskolesektorn 2019-12-04; Omvärldsanalys - indikatorsuppföljning 2016-09-19; Omvärldsanalys - indikatorsuppföljning 2013-04-24 Foto handla om Olika typer av ventiler och indikatorer i oljeindustriutrustningen. Bild av visartavla, kontroll, gauge - 142097729 olika indikatorer.
Varbergs skolor läsårstider

lön kollektivavtal transport
uddens förskola trelleborg
gabriella augustsson
value semantics
positivt
avregistrera moms företagare
gratis offertmall pdf

Handbok för utveckling av indikatorer - Socialstyrelsen

Inputindikatorer mäter resurser för ett specifikt program (mänskliga och finansiella resurser). Urvalet av indikatorer gör inte anspråk på att vara fullständigt eller slutgiltigt, utan dokumentet får ses som ett steg i en process innebär att olika typer av vårdskador och problem orsakade av hälso- och sjukvården förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Indikatorer kan användas internt i arbetet med att följa upp och styra verksamheten, men även regeringen använder olika typer av indikatorer för sin uppföljning. Trender och tendenser i högskolesektorn 2019-12-04; Omvärldsanalys - indikatorsuppföljning 2016-09-19; Omvärldsanalys - indikatorsuppföljning 2013-04-24 Tre typer av indikatorer är utvecklade: • Förflyttningsindikatorer – speglar avfallshanteringssystemets nivå och utveckling i sin helhet. • Trappstegsindikatorer – beskriver och mäter utvecklingen på varje enskilt trappsteg 5.1 Olika typer av potentiella indikatorer Indikatorerna som klassificerats som tier I har en sedan tidigare utvecklad metodologi och det finns redan en regelbunden insamling av data från många delar av världen. Indikatorerna i tier II har en utvecklad metod, men det finns stora luckor vad gäller insamling och datatillgång på global nivå. Till tier III-indikatorerna finns ingen metodik utvecklad på global nivå.